MCO-LaBs formål

 

Maine Coon Lovers and Breeders (MCO LaB) ble stiftet i Norge i februar 2006 og er en ideell forening for Maine Coon-oppdrettere og -eiere.
Raseringens formål er å formidle generell kunnskap om rasen Maine Coon, samt å arbeide aktivt og positivt for utbredelse av Maine Coon i Norge. Vi arbeider for å bevare rasens typemessige trekk, og for å bevare og utvikle Maine Coon’ens egenart i henhold til rasens standard innenfor de respektive forbund. Vi ønsker å formidle at Maine Coon er en sunn og robust katterase med både god mental og fysisk helse.

Er du ikke medlem, men er glad i MCO-katten? Ta deg en tur rundt på sidene våre og gjør deg kjent med hva denne klubben står for. Enten du er ”lover” eller ”breeder” er du hjertelig velkommen til å melde deg inn!

§ 1       Navn og stiftelse:
            ~
Navnet er Maine Coon Lovers and Breeders, forkortet MCO LaB.
~ MCO Lab er stiftet den 20.02.2006.
~ MCO LaB er en ideell forening for Maine Coon-oppdrettere og eiere.
~ MCO LaB skal ha hovedsete i Norge, og er en nettbasert klubb.
~ MCO LaB er en NRR-godkjent rasering fra 10.05.2006

§ 2       Formål:
~ Formidle generell kunnskap om Maine Coon, og arbeide aktivt og positivt for utbredelse av Maine Coon i Norge.
~ Formidle at Maine Coon er en sunn katterase med god helse, herunder både mental og fysisk helse.
~ Bevare rasens typemessige trekk.
~ Bevare og utvikle Maine Coon'ens egenart i henhold til rasens standard innenfor de respektive forbund.
~ Være en innfallsport for nye kattungekjøpere.
~ Gi råd og veiledning til kattungekjøpere (og medlemmene i mellom).
~ Samarbeide med likesinnede organisasjoner i og utenfor Norden.
~ På sikt har MCO LaB som formål å kunne ha stands på utstillinger, utarbeide reklame og informasjon om klubben og om Maine Coon.

Spesielt for oppdrettere:
~ MCO LaB skal tilby oppdrettere å kunne promotere sitt
oppdrett på MCO LaBs hjemmeside
~ Oppdrettere får mulighet til å legge ut bilder av sine katter, kattunger og avlsdyr

§ 3       Medlemskap :
Alle med interesse for Maine Coon kan bli medlem. Alle medlemmer må ha internettilgang.

Kontingenten er:
200,- per år for hovedmedlem
100,- for familiemedlem (samme husstand som hovedmedlem)

Medlemskapet er IKKE gyldig før kontingenten er betalt.
           
Nye medlemmer som melder seg inn fra 1. september - 1. desember betaler halv pris. Nye medlemmer som melder seg inn i desember får påfølgende år med på kjøpet.
Frist for fornyelse av medlemskapet settes til den 28. februar.

Er ikke medlemskontingenten betalt innen denne dato vil man bli strøket som medlem og all informasjon vedrørende medlemmet vil bli strøket fra MCO LaBs hjemmeside.

Medlemmene forplikter seg til å følge MCO LaBs til enhver til gjeldene regler og vedtekter.
Medlemmene forplikter seg til å følge sitt lands og forbunds lover og regler gjeldende kattehold.

Alle medlemmers data (iflg innmeldingsskjema) skal automatisk legges ut på MCO LaBs hjemmeside under medlemslisten. Alle medlemmene skal kunne se hvem andre som er medlemmer, og ha mulighet til å kunne kontakte hverandre for utveksling av erfaringer, spørsmål etc.

Ved utmeldelse, uansett grunn, refunderer ikke MCO LaB innbetalt medlemskontingent

Oppdrettere kan ved salg av kattunger melde inn kattungekjøpere, prøvemedlemskap.

            Kontingenten for prøvemedlemskap er kr 100,-.

Det forutsettes at oppdretteren sender inn innmeldingen og betaler kontingenten for prøvemedlemskapet.

§ 4       Styret / styremøter:

Styret består av

Leder, nestleder, sekretær. kasserer, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Leder, kasserer, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges for 2 år av gangen, i år som slutter på oddetall.

Nestleder, sekretær, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem velges for 2 år av gangen, i år som slutter på partall.

Styret har taushetsplikt.
Styremøter blir avholdt via mail.
Styrevedtak av generell art vil bli sendt ut til medlemmene.

Styret kan oppnevne personer / arbeidsgrupper til spesielle oppdrag ved behov og utarbeide retningslinjer for disse.

Webansvarlig og sponsorkontakt utpekes av styret etter behov.

§ 5       Generalforsamlingen:

1.          MCO LaBs generalforsamling avholdes via internett, og i løpet av oktober måned. Medlemmene vil få tilsendt ca 6 uker før generalforsamlingen, en foreløpig innkalling med opplysninger om hvem som er på valg og frister for innsendelse av forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

3 uker før generalforsamlingen sender styret ut den endelige innkallingen. Vedlagt den endelige innkallingen følger årsberetning, regnskap, innkomne forslag, valgkomiteen innstilling med alle andre innkomne forslag til valg samt avstemningsskjemaer for valg etc.

Alle avstemninger foregår ved innsendelse av avstemningsskjemaene.
Frist for innsending av skjemaene blir meldt i innkallingen.

                        Skjemaene vedrørende valg sendes til valgkomiteen.

Styret utpeker minst to personer som skal motta alle andre avstemningsskjemaer.

Kommentar:

Generalforsamlingen i 2011 avholdes i løpet av april måned som nåværende vedtekter tilsier.

De som stiller til valg på Generalforsamlingen i 2011 vil da være klar over at perioden de blir valgt for er ca 2 ½ år. (frem til oktober 2013)

             

2.         Alle forslag til valg på styret må være valgkomiteen i hende innen den fastsatte frist. Andre forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være styret i hende innen den fastsatte frist.

3.         Alle forslag til valg og annet som skal behandles på generalforsamlingen skal være medlemmer i hende per mail minst 3 uker før generalforsamlingen avholdes.

Eventuelt benkeforslag skal fremmes for styret innen en frist på minst 14 dager før generalforsamlingen avholdes. Eksakt frist meddeles i endelig innkalling. Innkomne benkeforslag meddeles medlemmene senest 1 uke før generalforsamlingen, sammen med endelig frist for å levere avstemming.

4.         I de år som slutter med oddetall velges samtidig leder, kasserer, 1 styremedlem og 1 varamedlem.

I de år som slutter med partall velges samtidig nestleder, sekretær, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem.

                        I tillegg velges revisor for 2 år.

Valgkomite bestående av 3 medlemmer og et varamedlem velges årlig.

Valgkomiteen skal fremme forslag på alle medlemmer av styret samt varamedlemmer.

Valgkomiteen skal også fremme forslag på medlemmer til valgkomiteen samt varamedlem.

Valgkomiteen sender sin innstilling med alle andre innkomne forslag til valg til styret i god tid før den endelige innkallingen skal sendes ut.

Den sittende valgkomite styrer avstemningene vedrørende alle valg.

Medlemmene gis mulighet til å fremme benkeforslag under MCO LaBs generalforsamling. Benkeforslag skal sendes styret pr mail innen 14 dager før generalforsamlingen avholdes (altså innen 1 uke etter at endelig innkalling er mottatt). Eksakt frist meddeles i endelig innkalling.

         5.                  Generalforsamlingen skal ha følgende dagsorden:

*          Årsberetning
*          Regnskap
*          Innkomne forslag
*          Valg
           

6.         For å kunne stille til valg, for å kunne fremme forslag og for å kunne delta i avstemningene må man ha vært medlem i minst 3 måneder og ha betalt kontingent for det angjeldende år.
Det samme gjelder familiemedlemmer.

7.         Regnskapsåret går fra 01.september til 31. august . Regnskapet blir sendt ut sammen med det øvrige materialet til generalforsamlingen.

8.         Endring av klubbens vedtekter skal foretas på generalforsamlingen, og krever 2/3 flertall. Andre forslag krever minst halvparten av stemmene.

§ 6       Ekstraordinær generalforsamling:

Styret innkaller til ekstraordinærgeneralforsamling ved behov eller når minsten tredjedel av medlemmene ønsker det.

Styret sender ut innkalling til ekstraordinær generalforsamling med agenda senest 14 dager før denne skal finne sted.

Med innkallingen følger avstemningsskjemaer samt eventuelle underbilag.

Kun det som står på agendaen er gjenstand for avstemning.

§ 7       Utestengelse:
Dersom et medlem bryter med MCO LaBs lover og regler og/eller intensjoner og / eller ved bevisste ord eller handlinger går inn for å skade andre medlemmer eller MCO LaB som sådan, vil vedkommende først få en skriftlig advarsel fra styret.

Dersom advarselen ikke blir tatt til følge, kan styret med ¾ flertall beslutte at medlemmet skal utestenges.

MCO LaB har ingen forpliktelser overfor det utestengte medlemmet. Styrets behandling av slike saker er strengt konfidensielt.
Styrets avgjørelse kan ankes inn for MCO LaBs generalforsamling.

§ 8       MCO LaBs hjemmeside:

Hjemmesiden er MCO LaBs eiendom.

Webmaster(e) får en årlig godtgjørelse på minst kr 1.000,-. Godtgjørelser utover dette bestemmes til en hver tid av det sittende styret og av klubbens økonomi.

MCO LaB dekker alle andre reelle utgifter i forbindelse med hjemmesiden.

Eventuelle andre kostnader i forbindelse med spesielle tiltak etc som Webmaster(e) ønsker å gjennomføre må være avtalt med styret før iverksettelse

Honorar til webmaster skal utbetales i løpet av desember måned hvert år.

§ 9       Andre bestemmelser:
Årets katter i MCO LaB:

Følgende katter vil bli premiert:
Årets Katt Voksen
Årets Katt Kastrat
Årets Katt Ungdyr/Kattunge
Årets Oppdrett
Årets Avlshunn
Årets Avlshann
Årets Senior
Årets Veteran

~ Ovennevnte katter velges ut i fra NRRs liste over Årets Katter.
~ Utenlandske medlemmer må sende inn kopi av bedømmelsessedler fra NRR-utstillinger for å delta i konkurransen. Bedømmelsessedlene må være styret i hende innen utgangen av januar for å kunne være tellende i konkurransen.

 

Revidert november 2012